A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulóján elért eredmények elemzése 2018/2019

Képtalálat a következőre: „bod péter könyvtárhasználati verseny”

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulóján elért eredmények elemzése
2018/2019

Összeállította: Dömsödy Andrea

Lezajlott a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny. Az országos írásbeli fordulón mindkét korcsoportban ebben a tanévben is viszonylag alacsony pontszámokat értek el a versenyzők, de ez feladatonként és könyvtárhasználati tananyagegységenként eltérő képet mutat. Az alábbiakban a tavalyi évben megkezdett (http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=405) hagyományt folytatva az eredmények elemzését közzé is tesszük, hogy segítsük a jelenlegi egyéni és összesített eredmények értelmezését és a könyvtárhasználat tanítását, a versenyfelkészítő munkát.

Az elemzést a 2018/2019-es tanévről már nemcsak feladatonként, hanem könyvtárhasználati tananyagegységenként is elvégeztük. Az alábbiakban ennek összefoglalóját publikáljuk. A részletesebb elemzésért látogassanak el az OPKM honlapjára, ahol a versennyel kapcsolatos további információk (pl. feladatlapok, megoldókulcsok, eremények, fotók) is megtalálhatók: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=439

Az összesített eredmény

A 7-8. évfolyamosok átlagos eredménye 41%, a 9-10. évfolyamosoké 37%. Az átlageredményből nem lehet feltétlenül messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az országos írásbeli forduló előtt jelenleg nincsen egységes szűrő, így az alaposan felkészülő és a próbálkozó diákok egyaránt ebben a fordulóban vannak. De érdemes az eredmények szempontjából az alábbi táblázatot áttekinteni, mert a különbségeket jól mutatja:

Bod_eredmény

Az okok

 A 9-10. évfolyamosoknál mindezek ellenére úgy tűnik, hogy a feladatlap jóval a versenyzők tudásszintje feletti teljesítményt várt el.

Ennek sok oka lehet, az alábbiak közül biztosan több is:

 • A beméréseket nem képzett mérés-értékelési szakemberek végzik.
 • Nincs előzetes szűrés, korábbi selejtező forduló. – Sajnos, évek óta nincs megyei szintű előválogató, így ebből az írásbeli fordulóból jutnak a diákok a döntőbe.
 • A magyar iskola válsága a tanulói teljesítményeken is látszódik. Nemcsak a PISA-n, hanem máshol is. – A feladatok közül nemcsak a szorosan vett könyvtárhasználatiak, hanem a szövegértési feladatok eredményei is alacsonyak.
  • A bemérésen volt diák, aki megfogalmazta, hogy neki az volt a nehéz, hogy nem utasításokat ad a feladat, hanem meg kell értenie a szituációt.
 • A magyar iskolai könyvtárak válsága látszódik a verseny iránt érdeklődő tanulók összetételén, eredményességén. Az új könyveket és technikai eszközöket alig biztosító iskolai könyvtárak, az óraszámot alig kapó könyvtárostanárok nehezebben tudnak tanulókat vonzani, meggyőzni arról, hogy az olvasás jó, a könyvtárhasználati tudás hasznos ma és a jövőben is.
 • A könyvtárostanár szakma válsága.
  • Egyre kevesebb kolléga dolgozik. A pályán lévő kollégák egyre több nem könyvtári munkát kénytelenek ellátni.
  • Továbbá tartalmi segítségként csak tanterv van. Nincs tankönyv.
 • A verseny változása.
  • A korábban végzett kérdőíves felmérésünk hatására folyamatosan vezetünk be/vissza változásokat. Ezeket szükségesnek tartjuk annak érdekében, hogy a verseny korszerű és szakszerű legyen. Az idei nagy változás volt, hogy újra van élő/valós könyvtárhasználat.

Következtetés

Mindkét feladatlapot gyakorló, az évfolyamnak megfelelő korosztályt tanító kollégákkal készítettük és javítottuk, megtörténtek a próbamérések is, nem versenyre felkészített diákokkal. A javítókulcs és a javítási logika is “pontkereső”, vagyis nagyon igyekeztünk mindenre pontot adni, amin az látszott, hogy a versenyző tudja a választ, érti a könyvtárhasználat vonatkozó elemét csak nem tud jól fogalmazni, nem találja a megfelelő szavakat. De természetesen voltak olyan itemek, melyek kifejezetten a megfelelő kifejezések használatát mérték.

Az átlageredmények így is elmaradnak az elvárttól, hiszen nem az összes vagy az átlagos 7-8. évfolyamos diákok tudását mérjük, hanem a könyvtárak iránt érdeklődő, a versenyre valamilyen mértékben felkészített diákokét.

Azt gondoljuk, az eredmények jelzésértékűek szakmánknak. Változni, változtatni kell. A körülményeket nehezebben tudjuk változtatni, de a versennyel igyekszünk a könyvtárostanár szakma által adott értékeket is felmutatni. Ezért és a fejlődési irányok kijelölése miatt sem gondoljuk, hogy a megoldás a feladatok összetettségének, nehézségének csökkentése. A jelenleg mért tudásszint szükséges a kritikusan gondolkodó, az információt tudatosan kereső és használó  diákok neveléséhez. Ezt a könyvtárostanár, a könyvtárhasználat tanítása, az információs műveltség ilyen tartalmú fejlesztése tudja megtenni.

A feladatokról és a teljesítményről összefoglalóan

Azokban a feladatokban, melyek direktebben kérték a könyvtárhasználati tudás alkalmazását, jobb átlageredmény tapasztalható.

Azokban a feladatokban, melyek egésze nem csupán könyvtárhasználati tudást, hanem általános műveltséget és szövegértési, -alkotási kompetenciát kíván, jobban teljesítettek a versenyző diákok.

Az igazán nagy nehézséget az a feladat okozta, melyben egy dolgozat szövegét kellett hivatkozás szempontjából elemezni. Ez tartalmilag és formailag is új feladattípus, mely a tudás alkalmazását és annak magyarázatát várta el.

Nagyon összetett feladat a korábbi évekhez hasonlóan a 7-8. évfolyamon nem volt, de ebben az évben a 9-10. évfolyam legkomplexebb feladata is csak annyit kívánt meg, hogy egyszerre több találati halmazt átvizsgálva kellett a források között válogatni.

Általában tapasztalható, hogy a diákoknak a feladatok megoldásáról való gondolkodás nagyobb nehézséget okoz, mint a feladat megoldása. Az új típusú feladat megoldásában is részben ez okozta a nehézséget. Vagyis a metakognitív tudásuk, a döntéseik tudatosítása területén van szükség jelentősebb fejlesztésre. Ez minden tanulási és szellemi tevékenység során fontos, de a könyvtárhasználatban különösen, hiszen itt nem elsősorban tárgyi tudást mérünk, hanem annak aktív használatát.

A korábbi visszajelzések alapján a verseny feladatai közé visszakerültek a tárgyi tudást direktebben mérő feladatok is. Ennek célja, hogy a gyakorlati alkalmazásban még járatlanabb, inkább az elméletből felkészített diákoknak is legyen sikerélményük, másrészt a konkrét tárgyi tudás mérését is fontosnak tartjuk, harmadrészt ennek fontosságát a diákokban is szeretnénk tudatosítani. Az eredmények ezen a területen sem kielégítőek elég széles körben.

Részletesebb adatok, megjegyzések az itemtáblázat elemzéséből

Könyvtárhasználati tananyagegységenként

A feladatlapok eredményeit érdemes a könyvtárhasználati tananyag egyes témakörei mentén is áttekinteni. Ez segíti a felkészítői munkát és információ a szakma számára is a fejlesztési célok kijelölésében.

A két korcsoport feladatai egymással minimálisan hasonlíthatók össze. Mégis érdemes az alábbi táblázatot nem abszolút értékben, hanem rangsorában áttekinteni. (1. = legnehezebb)

Bod_tananyagegység

Mindkét korcsoportban a legtöbb sikert a hagyományos keresd ki típusú feladatok adták. Ezek alapján a diákoknak az információkeresés és a szövegértés területén a legfelkészültebbek. Ez a könyvtárhasználat minimális szintje. Megtalálni egy megfelelő forrást és abból kigyűjteni a szükséges információt.

Látható, hogy míg a 9-10. évfolyamon a forráskiválasztás tűnik az egyik legbiztosabb tudásterületnek, addig a 7-8. évfolyamon ez okozza a legnagyobb nehézséget. Bár az eredmények értelmezéséhez hozzátartozik, hogy ezen a területen a 9-10. évfolyamon kevesebb volt az elméleti megfogalmazást kérő feladatrész. A forráskiválasztás, a széles körben és nagy számban megbízhatatlan információk korában felértékelődő tudás lett. 30-40 évvel ezelőtt sokkal kisebb mértékben határozta meg a tananyagot, most viszont elengedhetetlen, így ezen a területen már szükséges, hogy az alacsonyabb évfolyamokon tanulók is támogatást kapjanak.

A könyvtárhasználati tananyag meghatározó területe a különböző adatbázisok, katalógusok és az azokban való keresés ismerete. Ilyen feladat csak a 9-10. évfolyamon volt ebben a tanévben. Ezeken a területeken is sokan még támogatást igényelnek.

A bibliográfiai hivatkozás, forrásjelölés mindkét korcsoportnak nehézséget okozott, de meglepő módon a 9-10. évfolyamon jobban. Mindkét feladatlapon nagy számú item mérte ezt a tudást, és mindkettőn ezen a területen jelent meg az új típusú feladat. Az átlagos eredményt különösen ez a feladat húzta le, de a direkt forrásjelölési feladatok eredménye sem kielégítő egy könyvtárhasználati versenyhez képest.

A fentiek részletesebb elemzése a verseny honlapján érhető el: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=439

Feladatonként

7-8. évf.

A 9 feladatból a versenyzők számára egy bizonyult igazán nehéznek és egy másik rossz eredményét a fáradtságból és talán az “ijedtségből” adódó figyelmetlenségként értelmezhetjük.

Jól teljesített a diákok nagy része a határozóhasználatban, a fogalommagyarázatban akkor is, ha megadott információk alapján kellett ezt megtenni és akkor is, ha kézikönyvet kellett keresni és használni. A szövegalkotást, magyarázatot igénylő feladatokban is eredményesnek bizonyultak a versenyzők. Ezek azok a feladatok, melyek egésze nem csupán könyvtárhasználati tudást, hanem általános műveltséget és szövegértési, -alkotási kompetenciát is kíván.

Az eredmények feladatonkénti áttekintő táblázata

Bod_7-8_feladatonként

9-10. évf.

A 7 feladat során a  kézbe adott szöveg értelmezésében (1. fel.) és az egyszerű kézikönyvhasználatban (7. fel.) teljesítettek a legjobban a versenyző diákok. Az óriási terjedelmű találati halmazban való válogatás, az abban található információk felhasználása is a jobb eredményt mutató feladatok közé tartozott, bár az adatbázisismereti rész nehéznek bizonyult. (2-3. feladat)

Ebben a korcsoportban is nehézséget okozott a szövegben elhelyezett hivatkozások hibáinak megtalálása és magyarázata. (6. fel.)

Az eredmények feladatonkénti áttekintő táblázata

Bod_9-10_feladatonként

Ön mit gondol?

Kérjük, ha véleménye, tapasztalata, kiegészítése, kérdése van írja meg itt hozzászólásként, vagy Dömsödy Andreának, a verseny szakmai felelősének e-mailben.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: