Képzéskínálat 2018/19 – ELTE

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2018 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi intézete könyvtárostanár képzéssel is várja leendő hallgatóit.

A könyvtárostanár szak az alábbi képzési formákban indul:

2 féléves, nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): informatikus könyvtáros mesterszakos oklevél vagy annak megfelelő, korábbi rendszerű egyetemi diploma

4 féléves, főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): főiskolai szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél olvasásának folytatása

Reklámok

Képzéskínálat 2018/19 – PTE

Sorozatot indítunk azzal a céllal, hogy bemutassuk, a következő tanévben milyen lehetőségeket kínálnak a felsőoktatási intézmények a továbbtanuláshoz, a szakmánkhoz kapcsolódó szakképesítések/végzettségek megszerzéséhez.

Pécsi Tudományegyetem Könyvtár és Információtudományi Tanszék

 1. Biblioterápia – szakirányú továbbképzés
  Szakleírás: Biblioterápia
 2. A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai – szakirányú továbbképzés
  Szakleírás: A dokumentumkezelés információs és IKT alapjai
 3. Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai – szakirányú továbbképzés
  Szakleírás: Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai
 4. Könyvtártudomány mesterszak
  Szakleírás: Könyvtártudomány MA
 5. Informatikus könyvtáros alapszak (BA)
  Szakleírás: Informatikus könyvtáros BA
 6. Tanári mesterképzés, osztatlan szakok
  Szakleírás: Könyvtárostanár_Osztatlan
 7. Tanári mesterképzés, osztatlan, rövid ciklusú szakok (2 félév)
  Szakleírás: Könyvtárostanár_2_félév
 8. Tanári mesterképzés, osztatlan, rövid ciklusú szakok (4 félév)
  Szakleírás: Könyvtárostanár_4_félév

In memoriam dr. Kovács Mária

Dr. Kovács Mária (1941-2017)

Tisztelettel adózunk a 2017. július 28-án elhunyt Kovács Mária tanárnő emlékének. A szombathelyi főiskolán (amely már annyi névre hallgatott az utóbbi években) három évtized alatt könyvtárosok, könyvtárostanárok generációit nevelte – már akkor is, amikor még e fogalom nem is létezett. Az óráin hallottunk először olvasáspszichológiáról, olvasásszociológiáról és olvasáspedagógiáról – amelyekben sokszor került fókuszba az iskolai könyvtár. Így „rejtve” már könyvtárpedagógiára nevelt bennünket a 70-es, 80-as években is, amely ismeretek később „tantárgyiasultak”, szakiránnyá váltak. Fontosnak tartotta az iskolai könyvtári munkát, a könyvtárhasználat tanítását. Nemcsak egyénileg, hallgatóként segített bennünket, hanem a könyvtárostanár szakmát is támogatta: a hallgatók mellett a pályán lévők számára is segítség volt szakmódszertani kiadványa, az általa szervezett iskolai könyvtári továbbképzések. A  Szombathelyen rendezett KTE Nyári Akadémiák szervezésében  is mindig számíthattunk rá!

A könyvtár tanszék meghatározó egyénisége volt, s bár kezdetben tartottunk kicsit tőle, úgy éreztük, hogy magasra teszi a lécet  számunkra, de megismerve az előadásokon, szemináriumokon, szakesteken, kiderült, nagyon is segítőkész, a szakmát elhivatottan művelő oktatónk. Igényességével, munkabírásával, bölcsességével példát mutatott valamennyiünknek!

Emlékét tisztelettel megőrizzük!

Tóth Viktória
a KTE titkára

Könyvtárostanár képzés a PTE-n

Kedves Kollégák!

A pécsi könyvtárostanár képzésről a PTE honlapján található információk:

Könyvtárostanár

A képzés célja:

Könyvtárostanárok képzése, akik szaktudományos és informatikai ismereteik mellett olyan szakmódszertani képzésben részesülnek, ami alkalmassá teszi őket a nevelési-oktatási intézményekben végzendő speciális munkák hatékony ellátására, akik képesek az információs társadalom kihívásainak magas szinten megfelelni, és az egész életen át tartó tanulás elkötelezett híveiként a jövő generációját is e szellemben nevelni. A szakmai szakmódszertani tudás mélyítése a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban végzendő speciális pedagógiai munkában történhet meg. Hagyományos értelemben a cél olyan szakemberek képzése is, akik elméleti és gyakorlati felkészültségük birtokában képesek az iskolai könyvtár (médiatár) hatékony bevonására az iskolai nevelőmunkába mind az oktatás segítése, mind a tanulók rendszeres olvasóvá nevelése által. A képzés felkészít e tanári szakképzettségnek megfelelő szakképzési, felnőttképzési szakmai tantárgyak oktatására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A könyvtárostanár általános szakterületi, sajátos ismeretek:

A könyvtár-pedagógia (mint elméleti tudományág és gyakorlati diszciplína) nemzetközi és hazai helyzete. A könyvtári környezetben történő tanítás-tanulás sajátosságai, a könyvtárpedagógus feladatai. A különböző típusú könyvtári foglalkozások elemzése, az ott folyó tanítási-tanulási folyamat, a könyvtári órák során alkalmazható eljárások. Az iskolai könyvtár szerepe a megújuló oktatásban, az információs társadalomban, a szabadidő hasznos eltöltésében. A modern iskolai könyvtár szervezete, helye az oktatási intézményben; kapcsolata a könyvtári rendszer más könyvtártípusaival, valamint a modern tömegkommunikációs és digitális gyűjteményekkel, kultúraközvetítéssel. A könyvtárakban őrzött kulturális javak, az iskolai oktatást és tanulást segítő információk gyűjtésének, a gyűjtött anyag tudományos feldolgozásának, rendszerezésének és szolgáltatásának módszerei. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok szervezésének módszerei. A gyakorlati foglalkozásokon: a hagyományos és az elektronikus könyvtári ismeretek szintetizálása, a specifikus, a szaktárgyi tanárok bevonásával megvalósuló, konkrét könyvtári körülményekhez igazodó tantárgyi programok tervezése, kivitelezése és értékelése.

Szakmódszertani ismeretek:

A szakmai szakmódszertani tudás elmélyítése a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban végzendő speciális pedagógiai munkában történhet meg. Itt nyílik lehetőség annak megismerésére és begyakorlására, hogy megfelelő információs technológiák használatával hogyan lehet megszerezni és terjeszteni a szakirodalmi információkat; melyek a megfelelő gyakorlati és menedzsment technikák az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban; milyen konkrét módszertani felkészültséggel lehetséges színvonalas könyvtári órák tartása, a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezése, az elsajátítás segítése.

Sajátos kompetenciák:

A könyvtárostanár képes

 • a tanári munka pedagógiai információforrásokkal történő támogatására,
 • a hozzáférhető és költséghatékony pedagógiai információs szolgáltatások fejlesztésére és szervezésére, a felhasználók képzésére,
 • a megfelelő információs technológia használatával megszerezni, szervezni és terjeszteni a szakirodalmi információt,
 • az információs szolgáltatások fontosságának az elismertetése érdekében megfelelő gyakorlati és menedzsment technikák alkalmazására az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban,
 • speciális információs termékek fejlesztésére az oktatási-nevelési intézményen belüli és kívüli használat céljára vagy egyedi igények szerint,
 • a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére és tanítására, forrásalapú könyvtári tanórák tervezésére és megtartására, a könyvtári óra tartalmának leginkább megfelelő eszközök megválasztására, és alkalmazására, a könyvtári órán a tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közötti interaktivitást inspiráló tanulási környezet biztosítására,
 • értékelni az információhasználat eredményeit mind a pedagógusok, mind a tanulók körében, és ennek eredményeként folyamatosan fejleszti az információs szolgáltatásokat,
 • ellátni a tanácsadó szerepét az oktatás-nevelési intézmény információs ügyeiben.

Főbb tárgyak:

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba; Olvasástudomány; Az információtörténelem, a művelődés- és könyvtártörténet új kutatási eredményei; Az információs műveltség tartalma; Információforrások és információk kritikai szemléletű értékelése; Tantárgypedagógia; Dokumentumleírás, formai feltárás; Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek; Könyvtártan; Könyvtári informatika; Tájékoztatás, információforrások; Információkeresési stratégiák.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Közoktatási intézmények könyvtáraiban, könyvtárostanár munkakörben

Képzési idő: 10 félév (osztatlan – jelentkezés a PTE BTK-n), 4 félév (levelező munkarenden jelentkezés a PTE KPVK-n!)

Teljes költség: nappali tagozaton 300.000,- Ft

Az adatok tájékoztató jellegűek.

További információ Mészárosné Szentirány Zitánál

email: szentiranyi.zita@kpvk.pte.hu

telefon: 72/501-500/22542 és 22549

forrás: http://kpvk.pte.hu/content/konyvtarostanar

 

Könyvtáros és könyvtárostanár képzés Egerben

Kedves Kollégák!

Az Eszterházy Károly Egyetem megújult specializációkkal várja az informatikus könyvtáros területre jelentkezőket:

1. Informatikus könyvtáros BA szakon

 • E-könyvfejlesztő specializáció jelenik meg 2017. őszétől a kínálatunkban
 • a web-publikátor specializáció mellett.

Az egri képzés sajátossága, hogy nappalis tagozatos hallgatóink számára egyéves 160 órás ingyenes nyelvtanfolyam is része a képzésnek.

A BA szakra nappali, levelező és távoktatási formában is várjuk a jelentkezőket.

2. Mesterszakon 2017. őszétől Könyvtártudomány MA képzésre lehet jelentkezni a korábbi informatikus könyvtáros MA képzés helyett. Az Eszterházy Károly Egyetemen a mester szak specializációit is megújította, és az alábbi két területre lehet szakosodni:

 • Digitális közgyűjtemények specializáció
 • Régi nyomtatványok specializáció

A mesterképzést nappali és levelező képzési formában hirdetjük.

3. Intézményünkbe könyvtárostanár osztatlan tanárképzésre jelentkezőket is várjuk az alábbi szakpárokkal:

 • könyvtárostanár – angol nyelv és kultúra tanára
 • könyvtárostanár – informatikatanár
 • könyvtárostanár – magyartanár
 • könyvtárostanár – matematikatanár
 • könyvtárostanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

A tanárszakra nappalis és levelező képzési formában lehet jelentkezni.

A képzésekről bővebb tájékoztatás található az intézmény felvételi weboldalán: https://felvieger.uni-eszterhazy.hu/

Üdvözlettel,

Lengyelné Molnár Tünde

Humáninformatika Tanszék
Eszterházy Károly Egyetem

 

Könyvtárostanár képzés az SZTE-n

Kedves Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete a 2017-es felvételi időszakban a következő képzési formákat kínálja leendő hallgatóinak:

 1. Könyvtárostanár – nappali tagozaton a képzés 10 félév szakpárban.
  A könyvtárostanár nappali képzésben második tanárszakként választható a következő szakpárokban:
  angol nyelv és kultúra tanára– könyvtárostanár
  informatikatanár – könyvtárostanár
  magyartanár – könyvtárostanár
  matematikatanár – könyvtárostanár
  német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – könyvtárostanár
  történelemtanár – könyvtárostanár

   

 2. Könyvtárostanár – levelező képzésben 4 félév (A képzési idő az előtanulmányok függvényében rövidebb vagy hosszabb is lehet.) A 4 féléves, főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos könyvtárostanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevél.

   
  A képzés gyakorlati része
  Cs. Bogyó Katalin szakvezető könyvtárostanár, szakmetodikus vezetésével elsősorban az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájában és a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában valósulnak meg Dr. Tóthné Nagyistók Katalin és Dr. Hegyiné Szabó Szilvia szakvezető tanárok segítségével.

 

Bővebb tájékoztatás a képzésről:

http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=585
www.felvi.hu

További információk:

Molnárné Dr. Urbanik Tímea u-time@jgypk.szte.hu
Patkósné Dr. Hanesz Andrea handrea@jgypk.szte.hu

Várjuk érdeklődésüket, jelentkezésüket! Köszönjük az információk továbbadását!

Üdvözlettel:

Molnárné Urbanik Tímea

   

 

Könyvtárostanár képzés az ELTE-n

Kedves Kollégák!

2017 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi intézete könyvtárostanár képzéssel is várja leendő hallgatóit.

A könyvtárostanár szak az alábbi képzési formákban indul:

– 2 féléves, nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): informatikus-könyvtáros mesterszakos oklevél vagy annak megfelelő korábbi rendszerű egyetemi diploma

– 2 féléves, főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő, korábbi szakképzettségnek megfeleltethető egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): főiskolai szintű bármely tanár-könyvtáros/informatikus könyvtáros szakos oklevél

– 4 féléves, főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): főiskolai szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél

– 4 féléves, egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): egyetemi szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél

– 10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban (társítható szakok: angol nyelv és kultúra, magyar, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, történelemtanár és állampolgári ismeretek, biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika)

A képzéssel és a felvételivel kapcsolatos információk elérhetők:

https://www.felvi.hu/

http://tkk.elte.hu/category/felvetelizoknek/

Üdvözlettel,

Cs. Bogyó Katalin
könyvtárostanár, a KTE kommunikációs vezetője