EU-s állásfoglalás

Az EU oktatásért felelős minisztereinek az iskolai könyvtárügyről

A Könyvtárostanárok Egyesülete az iskolai könyvtárosok szakmai szervezetének 25 éves jubileumi évében, Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez kapcsolódóan nyílt levélben fordul az EU oktatásért felelős minisztereihez annak érdekében, hogy az iskolai könyvtárakra irányítsa figyelmüket.

Tisztelt Miniszter Asszonyok, Miniszter Urak!

Engedjék meg, hogy Magyarország Uniós elnöki szerepe alkalmából levéllel forduljunk Önökhöz, az uniós tagországok iskolai könyvtárai érdekében.

E levél aláírói, a magyar Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai meggyőződéssel vallják, hogy Európa jövője nagyban függ az Európai Unió 2007 – 2013 között érvényes oktatási – képzési stratégiájának minél eredményesebb végrehajtásától. Meggyőződéssel valljuk azt is, hogy a Stratégia központi gondolatát, vezéreszméjét képező élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak elsajátítását a leghatékonyabban az iskola képes megalapozni. Saját szakmai tapasztalatainkra alapozva meggyőződéssel valljuk, hogy ennek az alapozó pedagógiai folyamatnak az iskolán belül igen fontos műhelyei az iskolai könyvtárak. Végül hisszük és valljuk, hogy az iskolai könyvtárak csak akkor lesznek képesek az Európai Unió oktatási – képzési stratégiájából rájuk háruló feladatokat hatékonyan és eredményesen megvalósítani, ha fejlesztésüket, könyvtári potenciáljuk és pedagógiai szerepük erősítését kiemelt feladatként célozzák meg a tagországok oktatásfejlesztési koncepciói.

Az iskolai könyvtárak küldetését, hatékony működésük kritériumait máig érvényesen fogalmazta meg 1999-ben az IFLA (International Federation of Library Associations) és az UNESCO közös nyilatkozata, ezért az iskolai könyvtárak fejlesztési stratégiája célrendszerébe e Nyilatkozat szakmai kritériumait javasoljuk beépíteni. Mi, magyar iskolai könyvtárosok/könyvtárpedagógusok a fenti gondolatmenet jegyében hívjuk fel az Önök szíves figyelmét a hivatkozott Nyilatkozatra. Arra kérjük Önöket, hogy a saját hatáskörükben eljárva

– minden, a rendelkezésükre álló eszközzel terjesszék, propagálják a Nyilatkozat tartalmát az irányításukhoz tartozó közoktatási rendszerben,

– dolgoztassanak ki programokat, fejlesztési irányelveket a Nyilatkozat szellemében hazájuk iskolai könyvtári rendszerének fejlesztésére,

– kezdeményezzenek nemzetközi konferenciát a téma megvitatására és a fejlesztési koncepciók összehangolására, az Uniós tagországok iskolai könyvtári szakembereinek és szakmai szervezeteinek bevonásával.

„Az iskola lelke a könyvtár” – mondotta a magyar származású, nemzetközi hatású nagy pedagógus, Comenius, akinek nevét az Unió érvényes oktatási – képzési stratégiája viseli. Kérjük Önöket, tekintsék a múltból jövő, küldetés erejű üzenetnek, egyben megvalósítandó célnak is Comenius szavait.

Budapest, 2011. március 26.

A magyarországi Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai nevében megkülönböztetett tisztelettel és szívélyes üdvözlettel,

Szakmári Klára

elnök

***

To the Ministers of Education of the member countries of the European Union

Dear Ladies and Gentleman, Dear Ministers,

as Hungary being the current President of the Council of the European Union, please let us take the opportunity to address this letter to You, regarding the school libraries of the countries of the European Union.

Underwriters of this letter – School Librarians’ Association, Hungary – have a strong confidence that the future of Europe is heavily based on the effective fulfillment of the 2007-2013 Educational Strategy of the Union. Also we have confidence that the basic thought of the Strategy, lifelong learning can be most effectively substantiated by schools. Based on our professional experience, we also have firm belief that within schools, school libraries are amongst the most important scenes of this basic pedagogical process. As a result, we truly believe that school libraries can only succeed in fulfilling this very role described in the Educational Strategy, if their development, the enhancement of their potential and pedagogical role is an accentuated objective for the member countries.

The mission and the criteria of efficient operation of the school libraries have been drawn up in 1999 by the joint Declaration of IFLA (International Federation of Library Associations) and UNESCO – this document is ere now valid. Therefore we suggest the inclusion and integration of the mentioned document into the development strategy of shool libraries. As concluding the above, we, school librarians of Hungary ask You to take the Declaration into consideration. We kindly ask You

• to spread and propagate the Declaration within the educational structure under Your direction, by using every possible means;

• to call for possible development strategies for school libraries of your countries, guided by the Declaration;

• to initiate an international conference to debate and harmonize the development strategies of the member counties, with the involvement of school library professionals and associations.

„The soul of the school is the library” – as said by Comenius, the great educator whose ancestors came from Hungary, and whose name was borrowed by the current Educational Strategy of the European Union. We kindly ask You to take these words as a message from the past – and as a goal to achive in the future.

Budapest, 2011. 03. 26.

On behalf of the members of School Librarians’ Association, Hungary,

With kind regards,

Klára Szakmári

Chairwoman,

School Librarians’ Association, Hungary

http://www.ktep.hu/EUfelh

Translation: Ádám Paszternák

***

Do ministrów oświaty krajów Unii Europejskiej

Związek Bibliotekarzy Szkolnych w roku 25. jubileuszu istnienia i w nawiązaniu do prezydencji Węgier w Unii Europejskiej w otwartym liście zwraca się do Ministrów Edukacji krajów Unii Europejskiej z apelem o poświęcenie uwagi bibliotekom szkolnym.

Szanowni Państwo!

Z okazji unijnej prezydencji Węgier pozwalamy sobie wystosować ten list dla dobra rozwoju bibliotek szkolnych krajów Unii Europejskiej.

Podpisujący ten list bibliotekarze, skupieni w Związku Bibliotekarzy Szkolnych, wyrażają swoje pełne przekonanie, że przyszłość Europy w decydującym stopniu zależy od jak najefektywniejszego wdrożenia Strategii szkolnictwa i oświaty wytyczonej przez Unię Europejską na lata 2007-2013. Jesteśmy głęboko przekonani, że zdobycie kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie, tworzących główną koncepcję i myśl przewodnią Strategii, najefektywniej może nastąpić w oparciu o kształcenie szkolne. Na podstawie własnych doświadczeń z głębokim przekonaniem wyrażamy opinię, że w procesie pedagogicznym w ramach edukacji szkolnej niezmiernie ważne miejsce zajmują szkolne biblioteki. Wierzymy i wyznajemy, że biblioteki szkolne tylko wtedy będą mogły efektywnie i owocnie realizować przypadające im zadania wynikające z wytyczonej przez Unię strategii szkolnictwa i oświaty, jeśli w koncepcji rozwoju edukacji krajów członkowskich szczególne miejsce znajdzie wspieranie rozwoju, umocnienie potencjału i roli pedagogicznej szkolnej biblioteki.

Misję bibliotek szkolnych i kryteria ich efektywnego działania zawiera sformułowana w 1999 roku, jeszcze ciągle obowiązująca, wspólna Deklaracja IFLA (International Federation of Library Associations) i UNESCO, dlatego proponujemy, aby te kryteria zawodowe umieścić w systemie celów strategii rozwoju bibliotek szkolnych. My, bibliotekarze szkolni, /pedagodzy biblioteczni, kierując się tą ideą, chcemy zwrócić uwagę Państwa na przytoczoną tu Deklarację.

Zwracamy się z prośbą, aby Szanowni Państwo, działając w zakresie własnych kompetencji

  • szerzyli i propagowali treść Deklaracji w zarządzanym przez Państwa systemie edukacyjnym za pomocą wszystkich dostępnych środków,

  • wypracowali programy i wytyczne rozwoju systemu bibliotek szkolnych we własnych krajach w myśl idei Deklaracji,

  • w celu zharmonizowania koncepcji rozwoju podjęli inicjatywę zorganizowania koferencji poświęconej temu zagadnieniu z udziałem profesjonalistów i przedstawicieli środowisk zawodowych bibliotek szkolnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

„Biblioteka jest duszą szkoły” – powiedział Comenius, wielki i znany w świecie pedagog węgierskiego pochodzenia, którego imię nosi obecna oświatowo-pedagogiczna strategia unijna.

Prosimy Państwa o potraktowanie słów Comeniusa jako przesłania z przeszłości dla mocy przyszłej misji i celu do realizacji.

Budapest, 26 marca 2011.

W imieniu węgierskiego Związku Bibliotekarzy Szkolnych z wyrazami szacunku i pozdrowieniami:

Klara Szakmari, Prezes

http://www.ktep.hu/EUfelh

Tłumaczenie: Danuta Kiss

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: