Anyagi gondokkal küszködnek az iskolai bibliotékák

Szeged – Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az iskolai könyvtárak: évek óta nincs pályázati lehetőség állománygyarapításra. Pedig az új könyvekre nagy lenne az igény: szünetekben rendre megtelnek az általános és középiskolai bibliotékák.

A cikk részletesen a Délmagyarországban olvasható >>

jugyu

Rendeletmódosítás az iskolai könyvtárak működésével kapcsolatban

Az Oktatási Közlöny idei első számában olvasható OKM rendeletmódosításban az iskolai könyvtárak működtetésével és gyűjtőköri szabályzatával kapcsolatos tudnivalók olvashatók:

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6/c. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

” (2) Az iskolai (kollégiumi) könyvtár igénybevételének, működésének szabályait az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjtőkörét – a szervezeti és működési szabályzat mellékleteként kiadott – gyűjtőköri szabályzat határozza meg.  A gyűjtőköri szabályzatot – elfogadása előtt –  közoktatási szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértővel véleményeztetni kell.  E rendelet 3.  számú melléklete határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésénél meg kell tartani, illetve, amelyek figyelembevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni.”

Forrás: 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

11./1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

In: Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010/1. sz.

(20010. január 7.),  p. 4-5.

A fentiek értelmében tanácsos áttekintenünk és átdolgoznunk, kiegészítenünk (ha kell) a működési dokumentumainkat (iskolai könyvtár működési és használati szabályzata, gyűjtőköri szabályzat) az iskolai könyvtárakban. Ahol a gyűjtőköri szabályzatot nem véleményeztették szakértővel, ott ezeket pótolni kell. Célszerű mindezt az átdolgozás után megtenni. (Új és átdolgozott gyűjtőköri szabályzatokat egyaránt szakértővel véleményeztetni kell.) Az iskolai SZMSZ-ek szükséges kiegészítéseit a fentiekre hivatkozva kezdeményezzük az iskola vezetőségénél, a szükséges dokumentumokat csatolva.

E rendeletmódosításra hivatkozhatunk, ha az iskolai könyvtár állományába tételes leltárral akarják feldolgoztatni az iskola teljes tankönyvtermését, nemcsak a tartós tankönyveket, hanem a támogatott gyerekek tankönyveit, munkatankönyveket, munkafüzeteket is, korlátlan példányban.

A támogatott tankönyvek ugyan az iskola tulajdonát, tankönyvállományát képezik, de nem kell tételes könyvtári nyilvántartásba venni ezeket, elég a csoportos nyilvántartás. Mindezt a tankönyvfelelős tartja nyilván, és az iskola tankönyvgyűjteményéhez tartoznak, külön raktározandók. (Hiszen a tankönyvfelelősnek kell tudnia, hogy a következő évben miből mennyit szükséges rendelnie.)

Munkatankönyv és munkafüzet pedig egyébként sem tartozhat az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe, ezt a gyűjtőköri szabályzatoknak is tartalmazniuk kell. Az iskolai könyvtár csak tartós tankönyveket vegyen állományba, a szükséges – körülbelül egy osztálynak, tanulócsoportnak  elegendő – példányszámban. (Szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, szótárak, térképek, atlaszok, adattárak, táblázatok, egyéb oktatási segédkönyvek, a könyvtár gyűjtőköri szabályzatához csatolt, munkaközösségek által összeállított és elfogadott kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke szerint beszerzett könyvek, olvasmányok. Célszerű egy sorozatot egy példányban beszerezni helyben használatra az iskolában oktatott minden tankönyvből és tankönyvcsaládból, hogy a gyerekek és tanárok helyben hozzéférhessenek ezekhez, ha szükséges a könyvtárban végzett munkájuk során.)